Chính sách bảo mật thông tin

I. Giới Thiệu

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

“Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số điện thoại và thông tin liên hệ.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép Epione thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA EPIONE.

Nếu Epione thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của Epione.

Epione nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam

II. Khi Nào Epione Sẽ Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân?

 • Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.
 • Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email.
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi.
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.
 • Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, minigame, event…
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

III. Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Epione thu thập các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Thông tin thanh toán

Epione thu thập thông tin có liên quan đến việc sử dụng trình duyệt, ứng dụng, và các thiết bị mà bạn dùng để truy cập các dịch vụ của Epione, cũng như các thông tin về cách thức bạn sử dụng và tương tác với chúng tôi hoặc các dịch vụ.

IV. Epione Sử Dụng Các Dữ Liệu Cá Nhân Được Cung Cấp Như Thế Nào?

Epione xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Để liên hệ với bạn
 • Để quản lý tài khoản Epione của bạn
 • Để xử lý giao dịch cho bạn
 • Để nâng cấp sàn giao dịch, cải thiện và cá nhân hóa quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Epione
 • Thông báo cho bạn các cập nhật có liên quan
 • Trả lời cho các câu hỏi của bạn

Epione chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật, để quản lý các hệ thống và tài chính, để điều tra, cũng như thực thi các quyền hiến định.

V. Ai Có Thể Truy Cập Thông Tin Cá Nhân Của Bạn?

Epione hạn chế việc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên chúng tôi theo từng thời điểm cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhất định theo nhu cầu công việc hoặc mục đích pháp lý. Bên thứ ba này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi
 • Nhà cung cấp dịch vụ thứ ba mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

VI. Cập Nhật Đối Với Chính Sách Bảo Mật Của Chúng Tôi

Vui lòng lưu ý rằng khi công nghệ, quy định pháp luật, cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi có sự chuyển hóa, Epione có thể cần phải cập nhật Chính Sách Bảo Mật theo từng thời kỳ. Theo đó, Epione bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, và khuyến khích bạn đọc lại thông báo này cũng như Chính Sách Bảo Mật của Epione theo định kỳ.

VII. Các Quyền Của Bạn Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn đã chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, bạn có quyền:

 • Hỏi các thông tin chúng tôi đã có về bạn
 • Đề xuất các thay đổi hoặc cập nhật trong Chính Sách Bảo Mật
 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Nếu bạn không muốn tiếp tục cho phép thu thập dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể rút lại sự đồng ý bằng cách thông báo đến Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi qua Hotline 1900 633037. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, việc bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, hoặc xử lý dữ liệu cá nhân có thể làm gián đoạn việc sử dụng các dịch vụ của Epione.

VII. Liên Hệ Với Epione

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của Epione qua Hotline 1900 633037 hoặc qua Fanpage của Epione.